Pengehjelpen AS

Brukervilkår for tjenesten «Økonomisk rådgivning» til bedriftskunder og deres Brukere.

 

Pengehjelpen AS tilbyr digitale løsninger for økonomisk rådgivning. Vår postadresse er Nordre Skrellen 50, 1613 Fredrikstad. Du kan også nå oss på epost support@pengehjelpen.no.

Begreper:

«Leverandøren»: Pengehjelpen AS

«Kunden»: Bedriften som har inngått avtale med Leverandøren

«Brukeren»: Personen som får levert økonomisk rådgivning fra Leverandøren

«Brukerlisens»: Lisensen Kunden betaler for at Brukeren skal ha tilgang til tjenesten for økonomisk rådgivning

 

Nedenfor er brukervilkår for bruk av tjenesten «Økonomisk rådgivning» fra Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkårene og all koblet informasjon. Oppdaterte vilkår ligger til enhver tid tilgjengelig via: www.pengehjelpen.no/brukervilkaar-bedrift.

Kunden og Leverandøren har også en databehandleravtale i forbindelse med behandling av personopplysninger, som til enhver tid ligger oppdatert på denne linken: www.pengehjelpen.no/databehandleravtale/

1.           Økonomisk
rådgivning i Pengehjelpen AS kan benyttes av personer over 18 år.

 

2.           Tjenesten
kan benyttes når Brukerlisensen for gjeldende periode er betalt og de brukervilkårene
er akseptert.

 

3.           Ved oppstart
av rådgivning må Brukeren eller Kunden på vegne av Brukeren oppgi en gyldig
e-postadresse. Pengehjelpen AS vil sende abonnenten informasjon om hvordan
tjenestene brukes, nye produkter og tjenester og annen informasjon fra
Pengehjelpen AS og våre samarbeidspartnere til den registrerte e-postadressen.
Ved endring av e-postadresse, annen kontaktinformasjon eller forhold av betydning
for Brukeren skal Brukeren underrette Pengehjelpen AS om dette.

 

4.           Tjenesten omfatter økonomisk rådgivning på epost fra en økonomisk rådgiver. Brukeren har også krav på et kartleggingsmøte på video eller telefon ved oppstart av den økonomiske rådgivningen for Brukeren. Brukeren står
selv ansvarlig for å oppgi relevant informasjon om sin økonomi til Pengehjelpen
AS for at det skal kunne gis rådgivning. Brukeren har krav på tilpassede
råd ettersom deres økonomiske situasjon forandrer seg. Den økonomiske rådgivningen fra Leverandøren er uavhengig. Dette betyr at selv om Kunden betaler for økonomisk rådgivning til Brukeren, så skal økonomiske råd alltid være det rådgiveren hos Leverandøren mener er best for brukeren uavhengig av Kundens interesser. 

 

5.          
Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å endre betingelser og/eller
tjenestens innhold dersom dette er avklart med Kunden. Pengehjelpen AS skal varsle Brukeren om slike endringer
innen rimelig tid før ikrafttredelse.

 

6.           Pris på
tjenesten fremgår i egen avtale med Kunden. Pris for abonnementet er oppgitt
ved kjøp av tjenesten, men kan endres underveis i kundeforholdet.

 

7.           Ved
forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid
gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Pengehjelpen AS kan i tillegg
kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle
utgifter til inkasso ved forsinket betaling. Hvis abonnenten mener at en
faktura eller et innbetalt beløp inneholder feil, skal Pengehjelpen AS varsles
om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato ved faktura eller innen 10
dager etter direkte trekk fra betalingskort/Vipps.

 

8.          
Pengehjelpen AS registrerer og behandler personopplysninger i henhold
til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. For en nærmere
beskrivelse av Pengehjelpen AS sin håndtering av personopplysninger vises det
til Pengehjelpen AS sin personvernerklæring, som er lagt ut på
www.pengehjelpen.no/personvern. Leverandøren vil ikke dele med Kunden data om hva Brukeren og Leverandøren har kommunisert om, med mindre Brukeren selv samtykker til dette. Kunden må i så tilfelle uansett redegjøre til Leverandøren skriftlig hvorfor de mener dette er relevant informasjon for de å få tilgang til samt etterspørre tilsvarende fra Brukeren, og hvis Leverandøren på et hvilket som helst annet grunnlag ikke ønsker å sende den dataen på bakgrunn av usikkerhet på om samtykket er frivillig og ønskelig fra Brukeren, kan Leverandøren velge å ikke sende dette uavhengig av Brukerens eventuelle samtykke. For å oversende slik data skal det være åpenbart for Leverandøren at samtykket er frivillig, ønskelig og i Brukerens egeninteresse å dele denne typen informasjon, slik at det ikke kan få negative konsekvenser for Brukeren. Lov og eventuelle retningslinjer fra Datatilsynet knyttet til behandlingsgrunnlag for samtykke skal være gjeldende. Dette er likevel ikke til hinder for at Leverandøren kan dele informasjon på generelt grunnlag om frekvens på dialog eller annen informasjon om dialog med Brukere og hva den inneholder på generelt grunnlag, så lenge denne informasjonen oppgis på en måte som ikke kan knyttes til en enkeltperson og ikke medfører brudd på den eller de enkelte Brukernes personvern i henhold til Leverandørens personvernerklæring.

 

9.          
Pengehjelpen AS benytter måleverktøy og cookies. Formålet med
innsamlingen av data er å forbedre vårt nettsted og andre digitale løsninger,
samt gi mer relevant markedsføring. For mer informasjon om dette, vises det til
www.pengehjelpen.no/cookies.

 

10.         Det er Kunden,
ikke Brukeren, som beslutter oppstart eller oppsigelse av en Brukerlisens, og
oppsigelse må skje i henhold til egen avtale mellom Leverandøren og Kunden.

 

11.         Ved
vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene har Pengehjelpen AS rett til
å avslutte Brukerlisensen med øyeblikkelig virkning.

 

12.        
Pengehjelpen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap
som abonnenten pådrar seg i forbindelse med abonnementet. Indirekte tap kan
ikke kreves dekket. Brukeren er selv ansvarlig for økonomiske disposisjoner som
abonnenten foretar, uavhengig av om de er tatt på bakgrunn informasjon og/eller
rådgivning som er mottatt av Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS gir råd basert på
den informasjonen som Brukeren oppgir, og de beslutninger som abonnenten tar på
bakgrunn av disse rådene er abonnentens eget ansvar.