Pengehjelpen AS

Brukervilkår for tjenesten «Økonomisk rådgivning» til bedriftskunder og deres Brukere.

 

Pengehjelpen AS tilbyr digitale løsninger for økonomisk rådgivning. Vår postadresse er Nordre Skrellen 50, 1613 Fredrikstad. Du kan også nå oss på epost support@pengehjelpen.no.

Begreper:

«Leverandøren»: Pengehjelpen AS

«Kunden»: Bedriften som har inngått avtale med Leverandøren

«Brukeren»: Personen som får levert økonomisk rådgivning fra Leverandøren

«Brukerlisens»: Lisensen Kunden betaler for at Brukeren skal ha tilgang til tjenesten for økonomisk rådgivning

 

Nedenfor er brukervilkår for bruk av tjenesten «Økonomisk rådgivning» fra Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkårene og all koblet informasjon. Oppdaterte vilkår ligger til enhver tid tilgjengelig via: www.pengehjelpen.no/brukervilkaar-bedrift.

1.           Økonomisk rådgivning i Pengehjelpen AS kan benyttes av personer over 18 år.

 

2.           Tjenesten kan benyttes når Brukerlisensen for gjeldende periode er betalt og de brukervilkårene er akseptert.

 

3.           Ved oppstart av rådgivning må Brukeren eller Kunden på vegne av Brukeren oppgi en gyldig e-postadresse. Pengehjelpen AS vil sende abonnenten informasjon om hvordan tjenestene brukes, nye produkter og tjenester og annen informasjon fra Pengehjelpen AS og våre samarbeidspartnere til den registrerte e-postadressen. Ved endring av e-postadresse, annen kontaktinformasjon eller forhold av betydning for Brukeren skal Brukeren underrette Pengehjelpen AS om dette.

 

4.           Når man kjøper tjenester fra Pengehjelpen AS har Brukeren krav på tilgang til tips og råd innenfor privatøkonomi. Rådene kan komme fra Pengehjelpen AS i form av direkte dialog med en kunderådgiver eller gjennom digitale tjenester. Brukeren står selv ansvarlig for å oppgi relevant informasjon om sin økonomi til Pengehjelpen AS for at det skal kunne gis rådgivning. Pengehjelpen AS er et selskap under utvikling, og kan når som helst erstatte personlig rådgivning med digitale løsninger som kan gi veiledning rundt økonomi. Brukeren har krav på tilpassede råd ettersom deres økonomiske situasjon forandrer seg.

 

Dersom abonnenten får personlig rådgivning fra en konsulent/rådgiver er rådgivningen begrenset opp mot 10 spørsmål om økonomi per måned, dog slik at Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å tilby rådgivning også utover dette. Likevel slik at personlig rådgivning kan erstattes helt av digitale løsninger, som spesifisert ovenfor.

 

5.           Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å endre betingelser og/eller tjenestens innhold. Pengehjelpen AS skal varsle Brukeren om slike endringer innen rimelig tid før ikrafttredelse.

 

6.           Pris på tjenesten fremgår i egen avtale med Kunden. Pris for abonnementet er oppgitt ved kjøp av tjenesten, men kan endres underveis i kundeforholdet.

 

7.           Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Pengehjelpen AS kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso ved forsinket betaling. Hvis abonnenten mener at en faktura eller et innbetalt beløp inneholder feil, skal Pengehjelpen AS varsles om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato ved faktura eller innen 10 dager etter direkte trekk fra betalingskort/Vipps.

 

8.           Pengehjelpen AS registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. For en nærmere beskrivelse av Pengehjelpen AS sin håndtering av personopplysninger vises det til Pengehjelpen AS sin personvernerklæring, som er lagt ut på www.pengehjelpen.no/personvern.

 

9.           Pengehjelpen AS benytter måleverktøy og cookies. Formålet med innsamlingen av data er å forbedre vårt nettsted og andre digitale løsninger, samt gi mer relevant markedsføring. For mer informasjon om dette, vises det til www.pengehjelpen.no/cookies.

 

10.         Det er Kunden, ikke Brukeren, som beslutter oppstart eller oppsigelse av en Brukerlisens, og oppsigelse må skje i henhold til egen avtale mellom Leverandøren og Kunden.

 

11.         Ved vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene har Pengehjelpen AS rett til å avslutte Brukerlisensen med øyeblikkelig virkning.

 

12.         Pengehjelpen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som abonnenten pådrar seg i forbindelse med abonnementet. Indirekte tap kan ikke kreves dekket. Brukeren er selv ansvarlig for økonomiske disposisjoner som abonnenten foretar, uavhengig av om de er tatt på bakgrunn informasjon og/eller rådgivning som er mottatt av Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS gir råd basert på den informasjonen som Brukeren oppgir, og de beslutninger som abonnenten tar på bakgrunn av disse rådene er abonnentens eget ansvar.