Databehandleravtale

Standardavtalevilkår

i henhold til artikkel 28 nummer 3, i Europaparlamentets og Rådets forordning 2016/679 (personvernforordningen) med henblikk på databehandlerens behandling av personopplysninger

mellom

Bedriften som har inngått avtale med Pengehjelpen AS

heretter «den behandlingsansvarlige»

og

Pengehjelpen AS

Org.nr. 924 958 286 MVA

Nordre Skrellen 50

1613 Fredrikstad

Norge

heretter «databehandleren»

som hver for seg er en «part» og sammen utgjør «partene»

HAR AVTALT følgende standardavtalevilkår (Vilkårene) med henblikk på å overholde personvernforordningen og sikre beskyttelse av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter:

Denne avtalen gjelder kun hvor Pengehjelpen AS er databehandler. I tilfeller hvor en bedrift har en avtale med Pengehjelpen AS hvor Pengehjelpen AS er behandlingsansvarlig og bedriften er databehandler, skal det inngås egen avtale mellom Pengehjelpen AS og den aktuelle bedriften på dette hvor det står beskrevet hvordan bedriften som er databehandler skal behandle data.

 1. Innhold

2. Innledning.

3. Den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter

4. Databehandleren handler etter instrukser

5. Konfidensialitet

6. Sikkerhet ved behandlingen.

7. Bruk av underdatabehandlere.

8. Overføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner

9. Bistand til den behandlingsansvarlige.

10. Underretning om brudd på personopplysningssikkerheten.

11. Sletting og returnering av opplysninger

12. Revisjon, herunder inspeksjon.

13. Partenes avtale om andre forhold.

14. Ikrafttredelse og opphør

15. Kontaktpersoner hos den behandlingsansvarlige og databehandleren.

Vedlegg A     Opplysninger om behandlingen.

Vedlegg B     Underdatabehandlere.

Vedlegg C     Instruks for behandling av personopplysninger

Vedlegg D     Partenes regulering av andre forhold.

2. Innledning

 1. Disse Vilkårene fastsetter den behandlingsansvarlige og databehandlerens rettigheter og plikter når databehandleren utfører behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 • Disse Vilkårene er utformet med for å sikre partenes etterlevelse av artikkel 28 nummer 3 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen).

 • I forbindelse med leveringen av Økonomisk rådgivning behandler databehandleren personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i overensstemmelse med disse Vilkårene.

 • Vilkårene har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre avtaler mellom partene.

 • Det er fire vedlegg til disse Vilkårene, og vedleggene utgjør en integrert del av Vilkårene.

 • Vedlegg A inneholder nærmere opplysninger om behandlingen av personopplysninger, herunder om behandlingens formål og art, typen av personopplysninger, kategoriene av registrerte og behandlingens varighet.

 • Vedlegg B inneholder den behandlingsansvarliges betingelser for databehandlerens bruk av underdatabehandlere og en liste over underdatabehandlere som den behandlingsansvarlige har godkjent.

 • Vedlegg C inneholder den behandlingsansvarliges instruks når det gjelder databehandlerens behandling av personopplysninger, en beskrivelse av de sikkerhetstiltakene som databehandleren som minimum skal gjennomføre, og hvordan revisjoner av databehandleren og eventuelle underdatabehandlere skal utføres.

 • Vedlegg D inneholder bestemmelser om andre aktiviteter som ikke er omfattet av Vilkårene.

 1. Vilkårene med tilhørende vedlegg skal oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, av begge parter.

 1. Disse Vilkårene fritar ikke databehandleren fra plikter som databehandleren er pålagt etter personvernforordningen eller annen lovgivning.

3. Den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter

 1. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i overensstemmelse med personvernforordningen (se personvernforordningen artikkel 24), gjeldende personopplysningsvernbestemmelser i unionsretten eller medlemsstatenes[1] nasjonale rett og disse Vilkårene.
 2. Den behandlingsansvarlige har rett og plikt til å bestemme formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.
 3. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for, blant annet, å sikre at det foreligger et behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger som databehandleren instrueres om å gjøre.

4. Databehandleren handler etter instrukser

 1. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger etter dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige, med mindre noe annet kreves av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt. Disse instruksene skal være spesifisert i vedlegg A og C. Etterfølgende instrukser kan også gis av den behandlingsansvarlige mens det skjer behandling av personopplysninger, men instruksene skal alltid være dokumenterte og oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, sammen med disse Vilkårene.

 • Databehandleren skal omgående underrette den behandlingsansvarlige dersom en instruks fra den behandlingsansvarlige, etter databehandlerens mening, er i strid med personvernforordningen eller gjeldende personopplysningsvernbestemmelser i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.
 • En del av Databehandlerens handlingsrom i henhold til denne avtalen er å gjøre utskiftninger/endringer i bruk av underleverandører. Endringer skal oppdateres på www.pengehjelpen.no/databehandleravtale løpende. Databehandler kan også gjøres endringer på denne linken som anses å ikke forulempe noe eller etter Databehandlers vurdering negativt påvirke personvernet til personer knyttet til Bedriften som har inngått avtale med Pengehjelpen eller andre brukere av Pengehjelpens løsninger.

5. Konfidensialitet

 1. Databehandleren kan bare gi tilgang til personopplysninger som behandles på den behandlingsansvarliges vegne til personer underlagt databehandlerens instruksjonsmyndighet som har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en passende lovbestemt taushetsplikt, og bare i det nødvendige omfang. Listen av personer som har fått tilgang skal gjennomgås fortløpende. På bakgrunn av en slik gjennomgang kan tilgangen til personopplysninger stenges, dersom den ikke lenger er nødvendig, og personopplysningene skal deretter ikke lenger være tilgjengelig for disse personene.

 • Databehandleren skal etter anmodning fra den behandlingsansvarlige kunne påvise at de aktuelle personene underlagt databehandlerens instruksjonsmyndighet er underlagt ovennevnte taushetsplikt.

6. Sikkerhet ved behandlingen

 1. Personvernforordningen artikkel 32 fastslår at, idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen.

Den behandlingsansvarlige skal vurdere risikoene for fysiske personers rettigheter og friheter som behandlingen utgjør og gjennomføre tiltak for å imøtegå disse risikoene. Avhengig av relevans kan tiltakene omfatte:

 1. pseudonymisering og kryptering av personopplysninger

 • evne til å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og -tjenestene

 • evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse

 • en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er.

 • Ifølge personvernforordningen artikkel 32 skal databehandleren – uavhengig av den behandlingsansvarlige – også vurdere risikoene for fysiske personers rettigheter og friheter som behandlingen utgjør, og gjennomføre tiltak for å imøtegå risikoene. Med henblikk på denne vurderingen skal den behandlingsansvarlige stille den nødvendige informasjonen til rådighet for databehandleren som gjør vedkommende i stand til å identifisere og vurdere slike risikoer.

 • Databehandleren skal også bistå den behandlingsansvarlige med å overholde den behandlingsansvarliges plikter etter personvernforordningen artikkel 32, ved blant annet å stille til den behandlingsansvarliges rådighet nødvendig informasjon om de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som databehandleren allerede har gjennomført i henhold til personvernforordningen artikkel 32, samt all annen informasjon som er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne overholde sine plikter etter personvernforordningen artikkel 32.

Hvis imøtegåelse av de identifiserte risikoene – etter den behandlingsansvarliges vurdering – krever at det gjennomføres ytterligere tiltak enn det databehandleren allerede har gjennomført, skal den behandlingsansvarlige angi disse tiltakene i vedlegg C.

7. Bruk av underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal oppfylle betingelsene som er fastsatt i personvernforordningen artikkel 28 nummer 2 og nummer 4 for å gjøre bruk av en annen databehandler (en underdatabehandler).

 • Databehandleren må således ikke bruke en underdatabehandler for å oppfylle Vilkårene uten på forhånd å ha innhentet generell skriftlig godkjennelse fra den behandlingsansvarlige.

 • Databehandleren har den behandlingsansvarliges generelle godkjennelse til å benytte underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftlig underrette den behandlingsansvarlige om eventuelle planlagte endringer som gjelder tilføyelse eller utskiftning av underdatabehandlere med minst 7 dagers varsel og dermed gi den behandlingsansvarlige mulighet til å motsette seg slike endringer før den eller de beskrevne underdatabehandler(e) engasjeres. Lengre varslingsfrister for spesifikke underdatabehandlertjenester kan angis i vedlegg B. Listen over underdatabehandlere som den behandlingsansvarlige allerede har godkjent fremgår av vedlegg B.

 • Når databehandleren engasjerer en underdatabehandler for å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den behandlingsansvarlige, skal underleverandøren pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i disse Vilkårene, ved hjelp av en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, der det særlig gis tilstrekkelige garantier for at det vil bli gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordning.

Databehandleren er derfor ansvarlig for å kreve at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpliktelser etter disse Vilkårene og personvernforordningen.

 • En kopi av slik underdatabehandleravtale og eventuelle etterfølgende endringer skal – ved den behandlingsansvarliges anmodning – sendes til den behandlingsansvarlige, som på denne måten har mulighet for å sørge for at underdatabehandleren er pålagt de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i disse Vilkårene. Kommersielle bestemmelser som ikke påvirker det personopplysningsvernrettslige innholdet av underdatabehandleravtalen, er ikke underlagt kravet om kopi til den behandlingsansvarlige.

 • Databehandleren skal i underdatabehandleravtalen inkludere den behandlingsansvarlige som begunstiget tredjepart i tilfelle databehandleren går konkurs, slik at den behandlingsansvarlige kan tre inn i databehandlerens rettigheter og gjøre dem gjeldende overfor underdatabehandler, hvilket for eksempel setter den behandlingsansvarlige i stand til å instruere underdatabehandleren om å slette eller tilbakeføre personopplysningene.

 • Hvis databehandleren ikke oppfyller sine personopplysningsvernforpliktelser blir databehandleren fullt ut ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige når det gjelder oppfyllelse av underdatabehandlerens forpliktelser. Dette påvirker ikke de registrertes rettigheter etter personvernforordningen –  særlig de nedfestet i personvernforordningen artikkel 79 og 82 – overfor den behandlingsansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

8. Overføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner

 1. Databehandleren kan kun overføre personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner etter dokumentert instruks fra den behandlingsansvarlige, og slik overføring skal alltid skje i overensstemmelse med personvernforordningen kapittel V.

 • Hvis overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner, som databehandleren ikke er blitt instruert av den behandlingsansvarlige om å gjennomføre, kreves i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den behandlingsansvarlige om nevnte rettslige krav før behandlingen, med mindre denne rett av hensyn til viktige allmenne interesser forbyr en slik underretning.

 • Uten dokumentert instruks fra den behandlingsansvarlige kan databehandleren innenfor rammene av disse Vilkårene således ikke:

 1. overføre personopplysninger til en behandlingsansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en internasjonal organisasjon
  1. overlate behandling av personopplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
  1. behandle personopplysningene i et tredjeland

 • Den behandlingsansvarliges instruks når det gjelder overføring av personopplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overføringsgrunnlaget i personvernforordningen kapittel V som overføringen er basert på, skal angis i vedlegg C.6.

 • Disse Vilkårene skal ikke forveksles med standard personvernbestemmelser som omhandlet i personvernforordningen artikkel 46 nummer 2 bokstav c og d, og disse Vilkårene kan ikke utgjøre et grunnlag for overføring av personopplysninger under personvernforordningen kapittel V.

9. Bistand til den behandlingsansvarlige

 1. Databehandleren bistår, idet det tas hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, den behandlingsansvarlige med å oppfylle vedkommendes plikt til å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblikk på å utøve sine rettigheter fastsatt i personvernforordningen kapittel III.

Dette innebærer at databehandleren så langt det er mulig skal bistå den behandlingsansvarlige i den behandlingsansvarlige oppfyllelse av:

 1. opplysningsplikten ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte
  1. opplysningsplikten dersom personopplysninger ikke er blitt samlet inn fra den registrerte
  1. den registrertes rett til innsyn
  1. retten til retting
  1. retten til sletting («retten til å bli glemt»)
  1. retten til begrensning av behandling
  1. underretningsplikten i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling
  1. retten til dataportabilitet
  1. retten til å protestere
  1. retten til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, herunder profilering

 • I tillegg til databehandlerens forpliktelse til å bistå den behandlingsansvarlige i henhold til Vilkårene 6.3., bistår databehandleren også, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren, den behandlingsansvarlige med:

 1. den behandlingsansvarliges forpliktelse ved brudd på personopplysningssikkerheten til uten ugrunnet opphold og når det er mulig, senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet på personopplysningssikkerheten til den kompetente tilsynsmyndigheten, Datatilsynet, med mindre bruddet sannsynligvis ikke vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter

 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til uten ugrunnet opphold å underrette den registrerte om bruddet på personopplysningssikkerheten når det er sannsynlig at bruddet vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter

 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til før behandlingen å foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for personopplysningsvernet (vurdering av personvernkonsekvenser)

 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til å rådføre seg med den kompetente tilsynsmyndigheten, Datatilsynet, før behandlingen dersom en vurdering av personvernkonsekvenser tilsier at behandlingen vil medføre en høy risiko dersom den behandlingsansvarlige ikke treffer tiltak for å redusere risikoen.

 • Partene skal i vedlegg C oppgi de egnede tekniske og organisatoriske tiltakene gjennom hvilke databehandleren skal bistå den behandlingsansvarlige, samt omfanget og utstrekningen av den påkrevde bistanden. Dette gjelder for forpliktelsene som følger av Vilkårene 9.1. og 9.2.

10. Underretning om brudd på personopplysningssikkerheten

 1. Ved brudd på personopplysningssikkerheten skal databehandleren underrette den behandlingsansvarlige om bruddet uten ugrunnet opphold etter å ha fått kjennskap til det.

 • Databehandlerens underretning til den behandlingsansvarlige skal om mulig skje innen 48 timer etter at databehandleren har fått kjennskap til bruddet på personopplysningssikkerheten, slik at den behandlingsansvarlige kan overholde sin forpliktelse til å melde bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten, jf. personvernforordningen artikkel 33.

 • I overensstemmelse med Vilkår 9 nummer 2 bokstav a skal databehandleren bistå den behandlingsansvarlige med å melde bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten. Det innebærer at databehandleren skal bistå med å fremskaffe informasjon listet opp nedenfor, som ifølge personvernforordningen artikkel 33 nummer 3 skal fremgå av den behandlingsansvarliges melding av bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten:

 1. arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig, kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig antall registreringer av personopplysninger som er berørt

 • de sannsynlige konsekvenser av bruddet på personopplysningssikkerheten

 • de tiltak som den behandlingsansvarlige har truffet eller foreslår å treffe for å håndtere bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge av bruddet.

 • Partene skal i vedlegg C oppgi all informasjon som databehandleren skal fremskaffe når vedkommende bistår den behandlingsansvarlige med å melde brudd på personopplysningssikkerheten til den kompetente tilsynsmyndigheten.

11. Sletting og returnering av opplysninger

 1. Ved opphør av databehandlertjenestene skal databehandleren slette alle personopplysninger som er blitt behandlet på vegne av den behandlingsansvarlige, med mindre unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett krever oppbevaring av personopplysningene, og behandlingsansvarlig kan be om bekreftelse overfor den behandlingsansvarlige at opplysningene er slettet.

Databehandleren forplikter seg til å utelukkende behandle personopplysningene til de(t) formål, med den varlighet og under de betingelsene som disse reglene fastsetter.

12. Revisjon, herunder inspeksjon

 1. Databehandleren skal stille til den behandlingsansvarliges disposisjon all informasjon som er nødvendig for å påvise etterlevelse av forpliktelsene etter personvernforordningen artikkel 28 og disse Vilkårene. Videre skal databehandleren muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som utføres av den behandlingsansvarlige eller en annen revisor som er bemyndiget av den behandlingsansvarlige.

 • Prosedyrene for den behandlingsansvarliges revisjoner, herunder inspeksjoner, av databehandleren og underdatabehandlere er spesifisert i vedlegg C.7 og C.8.

 • Databehandleren forplikter seg til å gi tilsynsmyndighetene, som etter gjeldende lovgivning har tilgang til den behandlingsansvarliges eller databehandlerens lokaler, eller representanter som opptrer på slike tilsynsmyndigheters vegne, adgang til databehandlerens fysiske lokaler ved presentasjon av behørig legitimasjon.

13. Partenes avtale om andre forhold

 1. Partene kan avtale andre bestemmelser som gjelder databehandlertjenestene, f.eks. erstatningsansvar, så lenge disse andre bestemmelsene ikke direkte eller indirekte strider mot disse Vilkårene eller er til skade for den registrertes grunnleggende rettigheter og friheter og beskyttelsen som følger av personvernforordningen.

14. Ikrafttredelse og opphør

 1. Vilkårene trer i kraft på datoen for begge partenes underskrift.

 • Begge partene kan kreve Vilkårene reforhandlet dersom lovendringer eller uhensiktsmessigheter i Vilkårene gir grunn til dette.

 • Vilkårene gjelder så lenge databehandlertjenestene varer. I denne perioden kan Vilkårene ikke sies opp, med mindre partene avtaler andre vilkår som regulerer levering av databehandlertjenestene.

 • Hvis leveringen av databehandlertjenestene opphører, og personopplysningene er slettet eller returnert til den behandlingsansvarlige i overensstemmelse med Vilkårene 11.1 og vedlegg C.4, kan Vilkårene sies opp med skriftlig varsel av begge partene.

15. Kontaktpersoner hos den behandlingsansvarlige og databehandleren

 1. Partene kan kontakte hverandre via de ordinære kontaktpersonene, som etablert i praksis ved dialog med Partene eller etter instruks fra selskapene. Dersom en kontaktperson slutter, ikke er tilgjengelig eller bedriften som har avtale med Pengehjelpen ikke har en ordinær kontaktperson, så er Pengehjelpen AS sin kontaktperson styreleder. For å komme i kontakt med styreleder, send en epost til support@pengehjelpen.no adressert «Til styreleder i Pengehjelpen».

 • Bedriften som har avtale med Pengehjelpen AS forplikter seg til å løpende orientere om endringer som gjelder kontaktperson.

Vedlegg A      Opplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige er:

Formålet med behandlingen er å kunne kontakte Bedriftens ansatte eller brukere for å levere en tjeneste for økonomisk rådgivning.

A.2. Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige skal primært dreier seg om (behandlingens art):

Å kunne vite hvem som skal kontaktes om økonomisk rådgivning, ha oversikt over dette og evt. rapportere til behandlingsansvarlig anonym data om de ansatte eller brukernes bruk av tjenesten.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer av personopplysninger om de registrerte:

Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsnummer, betalingskortopplysninger, medlemsnummer, type av med

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:

Personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 6. Personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 4.

A.5. Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige kan begynne etter at Vilkårene har trådt i kraft. Behandlingen har følgende varighet:

Hele perioden Behandlingsansvarlig og Databehandler har et løpende kundeforhold.

Vedlegg B      Underdatabehandlere

B.1. Godkjente underdatabehandlere

Ved Vilkårenes ikrafttredelse godkjenner den behandlingsansvarlige bruken av følgende underdatabehandlere:

NAVN

ORG. NR.

ADRESSE

BESKRIVELSE AV BEHANDLINGEN

Microsoft

N/A

N/A

Behandling
av personopplysninger om Bedriftens kunder/ansatte e.l. sin økonomi og kommunikasjon, samt
kontaktinformasjon.

Freshworks Inc.

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger om Bedriftens kunder/ansatte e.l. sin
økonomi og kommunikasjon, samt kontaktinformasjon.

Stripe

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger i forbindelse
med betalinger og oppfølging av disse.

Zapier

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger for
gjennomføring av kundedialog, epostutsendelser, og integrasjon med andre
systemer.

Clickfunnels

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger for å håndtere
og følge opp bestillinger og henvendelser.

Unbounce

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger om Bedriftens kunder/ansatte e.l. sin
økonomi og kontaktinformasjon.

WIX

N/A

N/A

Behandling av personopplysninger om Bedriftens kunder/ansatte e.l. sin
økonomi og kontaktinformasjon.

Domeneshop AS

976 769 678

Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo

Behandling av personopplysninger om Bedriftens kunder/ansatte e.l. sin
økonomi og kontaktinformasjon.

 

Ved Vilkårenes ikrafttredelse har den behandlingsansvarlige godkjent bruken av ovennevnte underdatabehandlere for den behandlingsaktiviteten som er beskrevet for vedkommende. Den behandlingsansvarlige godtar også at Databehandleren avslutter samarbeid med og oppretter samarbeid med nye underleverandører, forutsatt at disse underleverandørene etter Databehandlerens vurdering vil behandle data i tråd med denne avtalen.

 

 

Vedlegg C      Instruks for behandling av personopplysninger

C.1. Behandlingens gjenstand/instruks for behandlingen

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige skjer ved at databehandleren utfører følgende:

Kontakter de ansatte eller brukerne til Behandlingsansvarlig for å levere en tjeneste for økonomisk rådgivning.

C.2. Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsnivået skal gjenspeile:

Behandlingen omfatter personopplysninger som kan være sensitive for individene som mottar den økonomiske rådgivningen, samtidig er ikke dette sensitive personopplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 9. Derfor skal det etableres et middels til høyt sikkerhetsnivå avhengig av sensitiviteten på opplysningene.

Databehandleren har heretter rett og plikt til å treffe beslutninger om hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som skal gjennomføres for å etablere det nødvendige (og avtalte) sikkerhetsnivået.

Databehandleren skal likevel – under enhver omstendighet og som minimum – gjennomføre følgende tiltak, som er avtalt med den behandlingsansvarlige:

Behandle all kundedata konfidensielt.

Regelmessig gjøre vurderinger av sikkerhetsrutiner og evaluere tekniske og organisatoriske tiltak.

Personopplysninger skal lagres hos anerkjente dataleverandører, fortrinnsvis store internasjonale aktører med etablerte sikkerhetsrutiner.

Dataen som lagres skal lagres hos leverandører i Europa eller land hvor aktørene går med på tilsvarende sikkerhetsrutiner.

C.3 Bistand til den behandlingsansvarlige

Databehandleren skal i den grad det er mulig – i det nedenfor beskrevne omfang og utstrekning – bistå den behandlingsansvarlige i samsvar med Vilkårene 9.1 og 9.2 ved å gjennomføre følgende tekniske og organisatoriske tiltak:

Databehandleren skal gjøres tilgjengelig og gjøre de grepene som en har rådighet til for å bistå.

C.4 Oppbevaringsperiode/sletteprosedyrer

Data slettes løpende når det ikke lenger er behov for dataen, og skal da anonymiseres. Senest 6 måneder etter avsluttet kundeavtale.

Ved opphør av databehandlertjenestene skal databehandleren enten slette eller levere tilbake personopplysningene i overensstemmelse med Vilkårene 11.1, med mindre den behandlingsansvarlige – etter at Vilkårene ble underskrevet – har endret den behandlingsansvarliges opprinnelige valg. Slike endringer skal være dokumentert og oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, sammen med Vilkårene.»

C.5 Lokasjon for behandling

Behandling av personopplysninger som omfattes av Vilkårene kan ikke, uten den behandlingsansvarliges skriftlige forhåndsgodkjennelse, finne sted på andre lokasjoner enn følgende:

Behandlingen finner sted digitalt, og data blir lagret på underleverandørers servere på ulike lokasjoner.

C.6 Instruks for overføring av personopplysninger til tredjeland

Grunnlaget for overføring av persondata er å kunne levere en tjeneste de ansatte/Behandlingsansvarlig/brukeren har samtykket til.

Behandlingen skal foregå med aktører som har databehandleravtale med Behandlingsansvarlig, og underleverandørene kan være lokalisert i flere land.

Hvis ikke den behandlingsansvarlige i Vilkårene eller etterfølgende gir en dokumentert instruks som gjelder overføring av personopplysninger til et tredjeland eller internasjonal organisasjon, kan ikke databehandleren, innen rammene av Vilkårene, gjennomføre slike overføringer.

C.7 Prosedyrer for den behandlingsansvarliges revisjoner, herunder inspeksjoner, av behandlingen av personopplysninger som er overlatt til databehandleren

Databehandleren skal ved ønske fra Behandlingsansvarlig under kundeforholdet for den behandlingsansvarliges regning innhente en revisjonsrapport fra en uavhengig tredjepart som gjelder databehandlerens overholdelse av personvernforordningen, gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett og Vilkårene.

Partene er enig om at følgende typer av revisjonsrapport kan benyttes i samsvar med Vilkårene:

Revisjonsrapport er godkjent om den inneholder oversikt over rutiner, leverandører og at disse tilfredsstiller behandlingskravene for persondataen.

Revisjonsrapport  oversendes uten ugrunnet opphold til den behandlingsansvarlige til orientering. Den behandlingsansvarlige kan bestride omfanget av og/eller metoden i rapporten og kan i slike tilfeller kreve en ny revisjon med annet omfang og/eller med en annen metode.

Basert på resultatene av revisjon kan den behandlingsansvarlige kreve at det gjennomføres ytterligere tiltak for å sikre at personvernforordningen, gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett og Vilkårene blir overholdt.

Den behandlingsansvarlige eller den behandlingsansvarliges representant skal dessuten ha adgang til å inspisere, herunder inspisere fysisk, stedene hvor databehandleren foretar behandling av personopplysninger, herunder fysiske lokaler samt systemer som benyttes til og relatert til behandlingen. Slike inspeksjoner kan gjennomføres når den behandlingsansvarlige finner det nødvendig.»

Den behandlingsansvarliges eventuelle utgifter i forbindelse med fysisk inspeksjon dekkes av den behandlingsansvarlige selv. Databehandleren skal likevel avsette de ressurser (hovedsakelig den tid) som er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne gjennomføre sin inspeksjon.


[1] Henvisninger til «medlemsstater» i disse Vilkårene skal forstås som en henvisning til stater som er del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-stater).

Facebook
Twitter
LinkedIn
finansrådgiver002

Ønsker du hjelp med din personlige økonomi?

Få din helt egen økonomiske rådgiver med 10 års erfaring.

Økonomisk rådgiver for dine behov

Fyll inn skjemaet nedenfor og bli kontaktet for en uforpliktende prat.