Pengehjelpen AS

Generelle vilkår for våre tjenester

Pengehjelpen AS tilbyr digitale løsninger for å hjelpe privatpersoner med økonomi. Vår postadresse er Nordre Skrellen 50, 1613 Fredrikstad. Du kan også nå oss på epost support@pengehjelpen.no. For mer informasjon om oss og våre tjenester, se www.pengehjelpen.no.

Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkårene og all koblet informasjon. Oppdaterte vilkår ligger til enhver tid tilgjengelig via: www.pengehjelpen.no/generelle-vilkaar

1.           Abonnement i Pengehjelpen AS kan tegnes av personer over 18 år som kan inngå bindende juridiske kontrakter.

2.           Abonnementet er gyldig når avgiften for gjeldende periode er betalt og de generelle vilkårene er akseptert. Abonnementet er løpende fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for en ny måned til det sies opp, med mindre det er inngått avtale om spesifikk oppstartsdato og/eller bindingstid.

3.           Ved tegning av abonnement må abonnenten oppgi en gyldig e-postadresse. Pengehjelpen AS vil sende abonnenten informasjon om hvordan tjenestene brukes, nye produkter og tjenester og annen informasjon fra Pengehjelpen AS og våre samarbeidspartnere til den registrerte e-postadressen. Ved endring av e-postadresse, annen kontaktinformasjon eller forhold av betydning for abonnementet skal abonnenten underrette Pengehjelpen AS om dette.

4.           Når man kjøper tjenester fra Pengehjelpen AS har abonnenten krav på tilgang til tips og råd innenfor privatøkonomi. Rådene kan komme fra Pengehjelpen AS i form av direkte dialog med en kunderådgiver eller gjennom digitale tjenester. Kunden står selv ansvarlig for å oppgi relevant informasjon om sin økonomi til Pengehjelpen AS for at det skal kunne gis rådgivning. Pengehjelpen AS er et selskap under utvikling, og kan når som helst erstatte personlig rådgivning med digitale løsninger som kan gi veiledning rundt økonomi. Abonnenter har krav på tilpassede råd ettersom deres økonomiske situasjon forandrer seg.

Dersom abonnenten får personlig rådgivning fra en konsulent/rådgiver er rådgivningen begrenset opp mot 10 spørsmål om økonomi per måned, dog slik at Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å tilby rådgivning også utover dette. Likevel slik at personlig rådgivning kan erstattes helt av digitale løsninger, som spesifisert ovenfor.

5.           Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å endre abonnementsbetingelsene og/eller tjenestens innhold. Endringer blir publisert løpende på Pengehjelpens nettside. Ved vesentlige endringer i tjenestens innhold skal Pengehjelpen AS varsle abonnenten om dette innen rimelig tid før ikrafttredelse. 

6.           Abonnementsavgiften fremgår av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Pris for abonnementet er oppgitt ved kjøp av tjenesten, men kan endres underveis i kundeforholdet. Ved prisendringer skal Pengehjelpen AS informere abonnenten om dette innen rimelig tid før iverksettelse av endringen.

7.           Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Pengehjelpen AS kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso ved forsinket betaling. Hvis abonnenten mener at en faktura eller et innbetalt beløp gjennom Vipps/betalingskort inneholder feil, skal Pengehjelpen AS varsles om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato ved faktura eller innen 10 dager etter direkte trekk fra betalingskort/Vipps. Dersom kunden har lagt inn betalingskort eller Vipps for å betale for sitt abonnement og det ikke er dekning på kortet når det beløpet forsøkes trukket, enten dette er månedlig eller med annet intervall, har Pengehjelpen AS rett til å trekke kortet for denne eller disse beløpene, helt eller delvis, fra betalingsmetoden på et senere tidspunkt. Gebyrer og forsinkelsesrente for utsatt betaling og purringer kan også trekkes. Dette kan medføre at betalinger for hele eller delvise beløp, for en eller flere måneder eller annet betalingsintervall, trekkes utenfor den aktuelle perioden det skulle vært trukket, og kan også medføre at flere beløp trekkes samtidig. Det er abonnentens eget ansvar å påse at det er dekning på konto slik at Pengehjelpen AS kan trekke abonnementsavgiften månedlig eller i andre avtalte intervaller. Betalinger skal skje på forfallsdato, og to eller flere utestående betalinger anses som vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene.

8.           Pengehjelpen AS registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. For en nærmere beskrivelse av Pengehjelpen AS sin håndtering av personopplysninger vises det til Pengehjelpen AS sin personvernerklæring, som er lagt ut på www.pengehjelpen.no/personvern.

9.           Pengehjelpen AS benytter måleverktøy og cookies. Formålet med innsamlingen av data er å forbedre vårt nettsted og andre digitale løsninger, samt gi mer relevant markedsføring. For mer informasjon om dette, vises det til www.pengehjelpen.no/cookies.

10.         Abonnenten kan si opp abonnementet når som helst. Abonnementet starter ved dato for oppstart i oppstartsmåneden. Det er 1 måneds oppsigelsestid, hvor abonnementet vil løpe frem til dato tilsvarende opprinnelig oppstart og 1 måned frem, med mindre det er avtalt en minimum avtaleperiode. Eksempelvis vil da et abonnement som starter den 1. januar et gitt år ved oppsigelse den 25. mars løpe ut hele mars-måned og ut april-måned (frem til 1. mai, som er tilsvarende dato for oppstart). Dersom det foreligger en minimum avtaleperiode og abonnementet blir sagt opp av abonnenten før utløpet av minimum avtaleperiode, så vil abonnementet avsluttes når denne avtaleperioden er ute (med unntak av det som beskrevet i avsnittet nedenfor i dette punkt 10). Oppsigelse skal skje ved at kunden fyller inn etterspurt informasjon inne på denne linken: https://tjenester.pengehjelpen.no/avslutt-abonnement/, med mindre annet avtales.

For kunder med gratisperiode/minimum avtaleperiode: Dersom abonnenten har fått en gratisperiode eller har en minimum avtaleperiode, og abonnementet sies opp mindre enn 7 dager før gratisperioden/avtaleperioden utløper, kan abonnenten bli belastet sitt betalingsmiddel for den første perioden etter gratisperioden/avtaleperioden. Dette da det kan være en manuell prosess knyttet til håndtering av oppsigelse. I så fall vil Pengehjelpen manuelt legge inn beløpet for refusjon i systemet til Pengehjelpens betalingsleverandør innen 30 dager. Tiden før refundert beløp er tilbakeført abonnentens konto avhenger utover dette av Pengehjelpens betalingsleverandør, bankoverføringstider og annet eller andre i forbindelse med overføringen. Dersom et abonnement ikke sies opp i gratisperioden/avtaleperioden gjelder oppsigelsestiden som beskrevet tidligere i punkt 10 i disse vilkårene.

11.         Ved vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene har Pengehjelpen AS rett til å avslutte abonnementet med øyeblikkelig virkning.

12.         Pengehjelpen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som abonnenten pådrar seg i forbindelse med abonnementet. Indirekte tap kan ikke kreves dekket. Abonnenten er selv ansvarlig for økonomiske disposisjoner som abonnenten foretar, uavhengig av om de er tatt på bakgrunn informasjon og/eller rådgivning som er mottatt av Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS gir råd basert på den informasjonen som abonnenten oppgir, og de beslutninger som abonnenten tar på bakgrunn av disse rådene er abonnentens eget ansvar.

13.         Abonnementet er underlagt angrerettlovens bestemmelser. Abonnenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette innen 14. dager fra den dag avtalen ble inngått, jf. angrerettloven § 21. Ved bruk av angreretten sender kunden en henvendelse til support@pengehjelpen.no for å benytte seg av denne. Hvis abonnenten tar tjenesten i bruk før utløpet av angrefristen, vil Pengehjelpen AS kunne kreve betaling for verdien av levert tjeneste, jf. angrerettloven § 26 første ledd eller anse angreretten som frafalt, jf. §§ 19 og 22 bokstav c.