Pengehjelpen AS

Generelle vilkår for våre tjenester

Pengehjelpen AS, org. nr. 924 958 286 MVA, tilbyr tjenester for å hjelpe privatpersoner med økonomi. Vår postadresse er Nordre Skrellen 50, 1613 Fredrikstad. Du kan også nå oss på epost support@pengehjelpen.no. For mer informasjon om oss og våre tjenester, se www.pengehjelpen.no.

Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkårene og all koblet informasjon. Oppdaterte vilkår ligger til enhver tid tilgjengelig via: www.pengehjelpen.no/generelle-vilkaar. Prisøkninger og eventuelle endringer i tjenesten som vesentlig endrer tjenestens innhold skal varsles abonnenten i rimelig tid. Andre endringer og presiseringer som ikke påvirker tjenestens innhold eller pris kan gjøres av Pengehjelpen uten varsel.

1.           Abonnement i Pengehjelpen AS kan tegnes av personer over 18 år som kan inngå bindende juridiske kontrakter. Kjøper du abonnement hvor disse vilkårene er gjeldende som bedrift gjelder også databehandleravtale: https://pengehjelpen.no/databehandleravtale og brukervilkår: https://pengehjelpen.no/brukervilkaar-bedrift/

 

2.           Abonnementet er gyldig når avgiften for gjeldende periode er betalt og de generelle vilkårene er akseptert. Abonnementet er løpende fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for en ny måned til det sies opp, med mindre det er inngått avtale om spesifikk oppstartsdato og/eller bindingstid.

 

3.           Ved tegning av abonnement må abonnenten oppgi en gyldig e-postadresse. Pengehjelpen AS vil sende abonnenten informasjon om hvordan tjenestene brukes, nye produkter og tjenester og annen informasjon fra Pengehjelpen AS og våre samarbeidspartnere til den registrerte e-postadressen. Ved endring av e-postadresse, annen kontaktinformasjon eller forhold av betydning for abonnementet skal abonnenten underrette Pengehjelpen AS om dette.

 

4.           Når man kjøper tjenester fra Pengehjelpen AS har abonnenten krav på tilgang til tips og råd innenfor privatøkonomi. Rådene kan komme fra Pengehjelpen AS i form av direkte dialog med en kunderådgiver eller gjennom digitale tjenester. Kunden står selv ansvarlig for å oppgi relevant informasjon om sin økonomi til Pengehjelpen AS for at det skal kunne gis rådgivning. Pengehjelpen AS er et selskap under utvikling, og kan når som helst erstatte personlig rådgivning med digitale løsninger som kan gi veiledning rundt økonomi. Abonnenter har krav på tilpassede råd ettersom deres økonomiske situasjon forandrer seg.

 

Dersom abonnenten får personlig rådgivning fra en konsulent/rådgiver er rådgivningen begrenset opp mot 10 spørsmål om økonomi per måned, dog slik at Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å tilby rådgivning også utover dette. Likevel slik at personlig rådgivning kan erstattes helt av digitale løsninger, som spesifisert ovenfor.

 

5.           Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å endre abonnementsbetingelsene og/eller tjenestens innhold. Endringer blir publisert løpende på Pengehjelpens nettside. Ved vesentlige endringer i tjenestens innhold skal Pengehjelpen AS varsle abonnenten om dette innen rimelig tid før ikrafttredelse. 

 

6.           Abonnementsavgiften fremgår av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Pris for abonnementet er oppgitt ved kjøp av tjenesten, men kan endres underveis i kundeforholdet. Ved prisendringer skal Pengehjelpen AS informere abonnenten om dette innen rimelig tid før iverksettelse av endringen.

 

7.           Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Pengehjelpen AS kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso ved forsinket betaling. Hvis abonnenten mener at en faktura eller et innbetalt beløp gjennom Vipps/betalingskort inneholder feil, skal Pengehjelpen AS varsles om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato ved faktura eller innen 10 dager etter direkte trekk fra betalingskort/Vipps. Dersom kunden har lagt inn betalingskort («kort») eller Vipps, vil dette med mindre annet er avtalt bli belastet for at abonnenten skal betale for sitt abonnement. Om det ikke er dekning på kortet/Vipps når det beløpet forsøkes trukket, enten dette er månedlig eller med annet intervall, har Pengehjelpen AS rett til å trekke kortet/Vipps for denne eller disse beløpene, helt eller delvis, fra betalingsmetoden på et senere tidspunkt. Dette kan medføre at betalinger for hele eller delvise beløp, for en eller flere måneder eller annet betalingsintervall, trekkes utenfor den aktuelle perioden det skulle vært trukket, og kan også medføre at flere beløp trekkes samtidig. Det er abonnentens eget ansvar å påse at det er dekning på konto slik at Pengehjelpen AS kan trekke abonnementsavgiften månedlig eller i andre avtalte intervaller. Betalinger skal skje på forfallsdato, og to eller flere utestående betalinger anses som vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene. Pengehjelpen AS kan belaste kort/Vipps med for alle utestående betalinger, og kan i tillegg kreve inn utestående betalinger med purringer, inkasso eller annet med evt. forsinkelsesrenter og/eller annet som kan kreves i denne forbindelse i henhold til norsk lov. Pengehjelpen AS kan også belaste kort/Vipps for forsinkelsesrenter og/eller andre gebyrer på bakgrunn av manglende betaling ved opprinnelig forfall så lenge dette er i tråd med norsk lov. Dersom kunden har lagt inn flere betalingsmetoder (kort/Vipps/annet) vil Pengehjelpen AS i de fleste tilfeller primært benytte siste oppgitte betalingsmetode for belastninger, men kan også benytte andre betalingsmetoder kunden tidligere har oppgitt for å belaste beløp ved forfall og/eller utestående beløp.

 

8.           Pengehjelpen AS registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. For en nærmere beskrivelse av Pengehjelpen AS sin håndtering av personopplysninger vises det til Pengehjelpen AS sin personvernerklæring, som er lagt ut på www.pengehjelpen.no/personvern.

 

9.           Pengehjelpen AS benytter måleverktøy og cookies. Formålet med innsamlingen av data er å forbedre vårt nettsted og andre digitale løsninger, samt gi mer relevant markedsføring. For mer informasjon om dette, vises det til www.pengehjelpen.no/cookies.

 

10.         Abonnenten kan si opp abonnementet når som helst. Abonnementet starter ved dato for oppstart i oppstartsmåneden. Det er 1 måneds oppsigelsestid, hvor abonnementet vil løpe frem til dato tilsvarende opprinnelig oppstart og 1 måned frem, med mindre det er avtalt en minimum avtaleperiode. Eksempelvis vil da et abonnement som starter den 1. januar et gitt år ved oppsigelse den 25. mars løpe ut hele mars-måned og ut april-måned (frem til 1. mai, som er tilsvarende dato for oppstart). Dersom det foreligger en minimum avtaleperiode og abonnementet blir sagt opp av abonnenten før utløpet av minimum avtaleperiode, så vil abonnementet avsluttes når denne avtaleperioden er ute (med unntak av det som beskrevet i avsnittet nedenfor i dette punkt 10). Oppsigelse skal skje ved at kunden fyller inn etterspurt informasjon inne på denne linken: https://tjenester.pengehjelpen.no/avslutt-abonnement/, med mindre annet avtales.

For kunder med gratisperiode eller som har særskilt avtale om ingen oppsigelsestid: Ved å inngå en avtale med gratisperiode, løper det et abonnement videre etter gratisperioden dersom tjenesten ikke sies opp i gratisperioden. Det er ingen oppsigelsestid innenfor en gratisperiode. Dersom abonnementet ikke sies opp i en gratisperiode er tjenesten et løpende abonnement, hvor vi belaster betalingsmåten din eller fakturerer månedlig eller annet oppgitt intervall (evt. tar betalt på annen måte der det er avtalt). Abonnementet vil etter gratisperioden ha ordinær oppsigelsestid, som beskrevet tidligere i punkt 10 i disse vilkårene. Dato for oppstart i oppstartsmåneden regnes da som den dagen i en gitt måned der gratisperioden utløper. Dersom abonnement med gratisperiode eller særskilt avtale om ingen oppsigelsestid sies opp mindre enn 7 dager før gratisperioden/inneværende periode utløper, kan abonnenten bli belastet sitt betalingsmiddel for den første perioden etter gratisperioden/inneværende periode. Dette da det kan være en manuell prosess knyttet til håndtering av oppsigelse. I så fall vil Pengehjelpen manuelt legge inn beløpet for refusjon innen 30 dager. Tiden før refundert beløp er tilbakeført abonnentens konto avhenger utover dette av Pengehjelpens betalingsleverandør, bankoverføringstider og annet eller andre i forbindelse med overføringen. For abonnement med særskilt avtale om ingen oppsigelsestid, så løper abonnementet ut inneværende periode når det eventuelt sies opp. Inneværende periode regnes som den perioden som abonnenten har betalt eller skulle ha betalt for.

 

11.         Ved vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene har Pengehjelpen AS rett til å avslutte abonnementet med øyeblikkelig virkning.

 

12.         Pengehjelpen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som abonnenten pådrar seg i forbindelse med abonnementet. Indirekte tap kan ikke kreves dekket. Abonnenten er selv ansvarlig for økonomiske disposisjoner som abonnenten foretar, uavhengig av om de er tatt på bakgrunn informasjon og/eller rådgivning som er mottatt av Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS gir råd basert på den informasjonen som abonnenten oppgir, og de beslutninger som abonnenten tar på bakgrunn av disse rådene er abonnentens eget ansvar.

 

13.         Abonnementet er underlagt angrerettlovens bestemmelser. Abonnenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette innen 14 dager fra den dag avtalen ble inngått, jf. angrerettloven § 21. For å benytte angreretten kan abonnenten kontakte oss, for eksempel ved å sende oss utfylt angreskjema som du finner på denne lenken: www.pengehjelpen.no/angreskjema, eller sende oss en epost til support@pengehjelpen.no. Hvis abonnenten tar tjenesten i bruk før utløpet av angrefristen, vil Pengehjelpen AS kunne kreve betaling for verdien av levert tjeneste, jf. angrerettloven § 26 første ledd eller anse angreretten som frafalt, jf. § 19 og § 22 bokstav c.